Agențiile de turism rusești anulează excursiile în străinătate din luna iulie
28/06
Vot constituțional. ȚIK a primit 115 plângeri privind posibile constrângeri
28/06

Informații utile despre votul general din Rusia privind aprobarea modificărilor la Constituția Federației Ruse/ Полезная информация об общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Foto: site-ul oficial al Dumei de Stat

Din partea Ambasadei Federației Ruse din București am primit următoarea înștiințare despre votul național din 1 iulie cu privire la modificarea Constituției Federației Ruse. Aceste informații pe care le prezentăm în limbile română și rusă ar putea fi utile și pentru cetățenii ruși aflați pe teritoriul României.

La 1 iulie, în baza Ambasadei Rusiei la București și a Consulatului General din Constanța se vor organiza secții de votare, unde cetățenii Rusiei vor putea să își exprime opinia în cadrul Votului General din Rusia privind aprobarea amendamentelor la Constituția Federației Ruse.
Noua ediție a Legii fundamentale va include prevederi conform cărora „Federația Rusă este succesorul de drept al URSS pe teritoriul său… păstrând memoria strămoșilor, care ne-au transmis idealuri și credință în Dumnezeu, precum și continuitatea în dezvoltarea statului rus, recunoaște unitatea statală stabilită istoric… cinstește memoria apărătorii Patriei, asigură protecția memoriei istorice”.

Au fost semnificativ extinse și concretizate articolele privind garanțiile sociale, inclusiv indexarea obligatorie a pensiilor cel puțin o dată pe an, asigurarea asistenței medicale de calitate. Va fi introdusă prevederea conform căreia salariul minim nu poate fi mai mic decât valoarea sumei minime de existență a populației apte de muncă. În articolul referitor la temele gestionate în comun de Federația Rusă și entitățile constitutive ale Federației Ruse va fi inclusă prevederea privind protecția familiei, a maternității, a paternității și a copilăriei; apărarea instituției căsătoriei ca a uniunii bărbatului și femeii; dezvoltarea condițiilor pentru creșterea și educarea decentă a copiilor în familie, precum și pentru exercitarea de către copiii adulți a responsabilității de a avea grijă de părinți. Asigurarea implementării unei politici de stat unificate, orientate social în domeniul păstrării valorilor familiale tradiționale va fi încredințată Guvernului.

În mod serios au fost ridicate cerințele Constituției pentru pretendenții pentru funcția de Președinte, și pentru majoritatea altor funcții guvernamentale superioare (înalți oficiali ai entităților constitutive ale Federației Ruse, șefi ai autorităților federale ale statului, Președintele Federației Ruse, senatori, deputați ai Dumei de Stat, Avocatul Poporului, Președintele Guvernului, adjuncții săi, miniștrii federali, alți șefi ai organelor executive federale, judecători ai instanțelor Federației Ruse, procurori), care au obligația de a nu avea cetățenie străină și conturi bancare în străinătate. Președinte poate deveni o persoană care locuiește permanent în Federația Rusă timp de cel puțin 25 de ani. Șederea în funcția de șef al statului este limitată la două termene de 6 ani, iar actualului președinte i se acordă dreptul de a candida din nou, în conformitate cu prevederile tranzitorii ale noii redacții a Legii Supreme.

Modificările extind competențele camerelor Parlamentului. În special, acum Președintele Guvernului este numit de Președinte numai după aprobarea candidaturii sale de către Duma de Stat.

Sunt confirmate prevederile constituționale privind respectarea de către Federația Rusă a obligațiilor sale conform dreptului internațional, care sunt cuprinse în tratatele interstatale ratificate de țara noastră. Conform modificărilor, țara noastră poate participa la asociații interstatale și le poate transfera o parte din competențele sale în conformitate cu tratatele internaționale ale Federației Ruse, dacă aceasta nu atrage după sine o limitare a drepturilor și libertăților omului și cetățeanului și nu contravine pilonilor sistemului constituțional al Federației Ruse. Importanță fundamentală o dobândește noua normă conform căreia numai acele decizii ale organismelor interstatale create pe baza tratatelor internaționale ratificate anterior de noi care nu contravin Constituției Federației Ruse vor fi puse în aplicare pe teritoriul Rusiei. Decizia cu privire la conformitatea lor cu Legea fundamentală a țării va fi soluționată de Curtea Constituțională. Astfel, principiul supremației dreptului internațional va fi imposibil de utilizat pentru impunerea automată a deciziilor care încalcă drepturile cetățenilor noștri și contravin pilonilor ordinii de drept publice în țara noastră.

Modificările sunt menite să protejeze integritatea teritorială a țării. Noua ediție a articolului 67 prevede că acțiunile care vizează înstrăinarea unei părți a teritoriului Federației Ruse, precum și apelurile la astfel de acțiuni nu sunt permise.

În conformitate cu modificările propuse, Federația Rusă oferă sprijin compatrioților care locuiesc în străinătate în exercitarea drepturilor lor, asigurarea protecției intereselor lor și păstrarea identității culturale la nivel național.

Merită menționat că textul modificărilor subliniază rolul culturii drept patrimoniu unic a poporului multinațional al Rusiei, care este susținut și protejat de stat.

Limba rusă, care are statutul de limbă de stat pe întreg teritoriul țării, a primit un sprijin suplimentar: ea va fi caracterizată drept limba „națiunii formatoare de statalitate care face parte din uniunea multinațională a popoarelor egale în drepturi ale Federației Ruse”. Ca și în prezent, republicile vor avea dreptul să-și stabilească propriile limbi de stat, care sunt folosite împreună cu limba de stat a Federației Ruse. Pentru toate popoarele care locuiesc pe teritoriul Rusiei, statul va garanta dreptul de a-și păstra limba maternă, creând condiții pentru studierea și dezvoltarea acestuia.

Textul complet al Legii Federației Ruse privind modificarea Constituției Federației Ruse din 14 martie 2020 nr. 1-FKZ „Despre perfecționarea reglementării anumitor aspecte de organizare și funcționare a autorităților publice” poate fi accesată la: http://duma.gov.ru/news/48045/. Un tabel comparativ al edițiilor, actuala și cea nouă, ale prevederilor Constituției poate fi accesată la: http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf.

Îi invităm pe toți cetățenii Rusiei, care la 1 iulie se vor afla pe teritoriul României, să vină la secțiile de votare și să își exprime opinia în cadrul Votului General din Rusia.

Informațiile privind adresa secțiilor de votare și program pot fi accesate la:
• https://romania.mid.ru/ (pagina principală)
• https://www.facebook.com/AmbasadaRusa/posts/2382263101876714

Об общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1 июля на базе Посольства России в Бухаресте и Генконсульства в Констанце будут организованы участки, на которых граждане России смогут высказать своё мнение в рамках Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В новую редакцию Основного закона будут внесены положения о том, что «Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории… сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство… чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической памяти».

Значительно расширены и конкретизированы статьи, посвящённые социальным гарантиям, включая обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год, обеспечение качественного медицинского обслуживания. Будет введено положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В статью, касающуюся вопросов, находящихся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, будет включено положение о защите семьи, материнства, отцовства и детства; защите института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Обеспечение проведения единой социально ориентированной государственной политики в области сохранения традиционных семейных ценностей будет возложено на Правительство.

Серьёзно устрожены требования Конституции к претендентам на должность Президента и большинства других высших государственных должностей (высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, руководителей федеральных государственных органов, Президента Российской Федерации, сенаторов, депутатов Госдумы, Уполномоченного по правам человека, Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти, судей судов Российской Федерации, прокуроров), которые не должны иметь иностранного гражданства и банковских счетов за рубежом. Президентом может стать человек, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет. Пребывание на посту главы государства ограничено двумя 6-летними сроками, а ныне действующему президенту предоставлено право вновь баллотироваться в соответствии с переходными положениями новой редакции Основного закона.

Поправки расширяют полномочия палат Парламента. В частности, теперь Председатель Правительства назначается Президентом только после утверждения его кандидатуры Государственной Думой.

Подтверждаются конституционные положения о соблюдении Российской Федерацией своих обязательств по международному праву, содержащихся в ратифицированных нашей страной межгосударственных договорах. Согласно поправкам, наша страна может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечёт за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Принципиальное значение приобретает новая норма о том, что на территории России будут выполняться только те решения межгосударственных органов, созданных на основе ранее ратифицированных нами международных договоров, которые не противоречат Конституции Российской Федерации. Вопрос об их соответствии Основному закону страны будет решать Конституционный Суд. Таким образом, принцип верховенства международного права невозможно будет использовать для автоматического навязывания решений, ущемляющих права наших граждан и противоречащих основам публичного правопорядка в нашей стране.

Поправки призваны защитить территориальную целостность страны. Новая редакция статьи 67 гласит, что действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

В соответствии с предлагаемыми поправками, Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

Нелишним будет упомянуть, что текст поправок подчёркивает роль культуры как уникального наследия многонационального народа России, которое поддерживается и охраняется государством.

Русский язык, имеющий статус государственного на всей территории страны, получил дополнительную поддержку: он будет характеризоваться как язык «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». Как и сейчас, республики будут вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. Всем народам, проживающим на территории России, государство будет гарантировать право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

С полным текста Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» можно ознакомиться по ссылке: http://duma.gov.ru/news/48045/. Сравнительную таблицу действующей и новой редакций положений Конституции можно найти здесь: http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf.

Приглашаем всех граждан России, которые 1 июля будут находиться на территории Румынии, прийти на избирательные участки и высказать своё мнение в рамках общероссийского голосования.

Информацию об адресах избирательных пунктов и расписании их работы можно получить по следующим ссылкам:
• https://romania.mid.ru/ (главная страница)
• https://www.facebook.com/AmbasadaRusa/posts/2382263101876714

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vizitatori website: 946719